SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://e-scar.com/index.php/pub <ul> <li><strong>Dergi ISSN : 2980-308X</strong></li> <li><strong>Scientific and Academic Research (</strong><strong>Bilimsel </strong><strong>ve Akademik Araştırmalar) Dergisi </strong><strong> (SCAR)</strong> 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır.</li> <li><strong>SCAR </strong>dergisi <strong>ULUSLARARASI</strong>, <strong>HAKEMLİ</strong> bir dergidir</li> <li>Dergi açık erişimli, hakemli, <strong>Haziran ve Aralık</strong> ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.</li> <li>Dergi <strong>multidisiplinli</strong> akademik bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal makaleler İngilizce veya Türkçe olmalıdır.</li> <li>Haziran sayısı için makale kabul tarihleri <strong>15 Ocak-15 Mayıs</strong>; Aralık sayısı için ise <strong>15 Temmuz-15 Kasım</strong>arasıdır.</li> <li>Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık,<strong> 200-300 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet,</strong> İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler (en az 3 kavram) <strong>ve </strong><strong>APA Atıf Sistemi</strong><strong>’ne</strong> uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.</li> <li>Dergi sistemi üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar yayınlanabilir.</li> <li>Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonunu kullanabilirsiniz. <strong>Makale şablonuna TAM</strong> uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan RED edilmektedir.</li> <li><strong>SCAR’a gönderilen; </strong>Çalışmaların türü<strong> araştırma, vaka takdimi, olgu sunumu, derleme </strong>olmalıdır.</li> <li>Çalışmalar Dergi <strong>Yayın İlkelerine ve </strong><strong>Yazım Kurallarına</strong> uygun olmalıdır.</li> <li><strong>Etik kurul izni</strong> gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (<strong>etik kurul onayı alınmış olmalı</strong>, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.</li> <li>Çalışmaların <strong>intihal oranı en fazla yüzde 20</strong> olmalıdır.</li> <li>Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.</li> </ul> Prof. Dr. Ayşe Sonay TÜRKMEN tr-TR SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) 2980-308X İkinci Dünya Savaşı'nın İlk Aşaması: Alman Yıldırım Harbinin Zaferi https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/29 <table> <tbody> <tr> <td> <p>İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında meydana gelen, onlarca ülkenin savaştığı, on milyonlarca insanın öldüğü, insanlık tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Bu savaşın ilk evresi tarihte eşine az rastlanır şekilde tamamlanmıştır. Almanlar, hedeflerine süratle ulaşarak Avrupa’nın hâkimi konumuna gelmişlerdir. Bu çalışmada, Almanların bu muazzam başarılarının sebebi olan etmenler, akademik literatür kullanılarak, bilimsel olarak ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Konu ile alakalı nitelikli eserler doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Almanların başarısındaki temel etmenin, doğru plânlama ile beraber taktik ve stratejik anlayış olduğu saptanmıştır. Tankların, piyadeyi destekleyici zırhlı araçlar olma hüviyetinden çıkarılıp, müstakil tank tümenlerinde toplanması, Alman ordusuna büyük bir hız ve manevra kabiliyeti sağlamıştır. Tankların, uçakların ve piyadelerin birlikte hareket ettiği Bliztkrieg (Yıldırım Harbi) Doktrini Almanların hızla sonuca ulaşmalarında çok etkili olmuştur. Hitler’in genç generallere kulak vermesi, yeniliklere açık olması da Alman başarısının önemli dinamiklerindendir. Genç bir general olan Erich von Manstein’ın uygulaması zor ve riskli planı Hitler tarafından benimsenmiş ve galibiyetin anahtarı olmuştur.</p> </td> </tr> </tbody> </table> HÜSEYİN ÖZDEMİR Telif Hakkı (c) 2024 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 3 1 Sağlık Sosyolojisi Ve Sosyal Politika Ekseninde Genel Sağlık Sigortası Sistemi https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/34 <table> <tbody> <tr> <td> <p>Birçok bilim dalı ve araştırma konusuyla bağlantılı olan Sosyal Politika kavramı daha çok Refah Politikası anlamında kullanılmaktadır. Sanayi Devrimi döneminde dar anlamda, işçilerin sosyal haklarını, insan onuruna yakışır bir ortam ve çevrede yaşama ve çalışma koşullarını düzenlemeyi hedeflerken; günümüzde teknolojik ve toplumsal gelişmelerin de etkisiyle, alanı genişleyerek farklı konularda sosyal hayatı şekillendirerek ön plana gelmiştir. Sağlıklı ve kaliteli çevre şartlarında, özellikle kadın, çocuk, engelli, yaşlı, genç kesimle birlikte tüm toplumun refah içinde yaşama ve farklı beklentilerine cevap verme eğilimine girmiştir. Sosyal güveliği sağlamak da sosyal refah politikasının hedeflerinden biridir. Sosyal güvenlik temelde; hastalık, sakatlık ve iş görememezlik gibi risklere karşı alınabilecek önlemleri içermektedir. Sağlıklı yaşama şartlarının dışına çıkıldığında, hastalık olgusunda iş ortamına devam edememe gibi gelir kaybına yol açan riskler olduğu gibi; teşhis, tedavi, ilaç gibi ihtiyaçları karşılamak bakımından da gider artışı riski oluşmaktadır. Devletler, potansiyel hastalık riskine karşı sosyal güvence sağlamak amacıyla genel sağlık sigortası uygulamaları ile sağlık sistemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi gibi çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede, vatandaşların ekonomik gücü dikkate alınmaksızın, sağlık hizmetlerinden eşit, adil, ulaşabilir, etkin ve verimli faydalanması için Genel Sağlık Sigortası sistemi geliştirilmiştir. İnsanların en temel haklarından biri olan yaşama hakkı, aynı zamanda bireylerin sağlıklı olmasını da gerektirmektedir. Bu doğrultuda, hastalıkların önlenmesi, kişilerin tedavi imkânlarının sağlanması hem sağlık politikasının hem de sosyal güvenlik sistemlerinin temel unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, &nbsp;5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile Türkiye’de, tüm vatandaşları kapsayacak ve eşit sunulabilecek şekilde sağlık hizmetlerinin güvence altına alınması sağlanmıştır.</p> </td> </tr> </tbody> </table> KIYMET ÇAKIR AHMET EKİZER Telif Hakkı (c) 2024 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 3 1 Çocukları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Ebeveynlerin Okul Öncesi Öğretmenleri İle Olan İletişim ve İşbirliğinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/33 <table> <tbody> <tr> <td> <p>Okul öncesi eğitim, kendisinden sonraki eğitim kademeleri açısından önemli bir basamağı teşkil etmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi uygulanan program kadar öğretmen-ebeveyn işbirliği de büyük önem arz etmektedir. Öğretmen ve ebeveyn arasındaki işbirliği ve iletişim hem çocukların gelişimlerinin desteklenmesi hem de programda hedeflenen kazanımlara ulaşılmasında destek sağlamaktadır. Kurulan iletişimin şekli yapılan işbirliğini de etkilemektedir. Bu gerçekten hareketle bu çalışma kapsamında okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynler arasındaki işbirliğine temel teşkil eden işbirliği ve iletişim ilişkisine bakılmıştır. Küme örnekleme yöntemle seçilen 31 deney ve 32 kontrol grubunu oluşturan katılımcılarla öntest-sontest deneme modeli kapsamında çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde okul öncesi öğretmenlerinin ebeveynler ile yapmış oldukları görüşme, ev ziyaretleri ve çocuklara yönelik bilgilendirmelerin öğretmen ebeveyn arasındaki iletişim, beklenti, işbirliği ve aile katılımlarına pozitif yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.</p> </td> </tr> </tbody> </table> ÖZLEM YILMAZ DEMİREL ESRA KARA ATİLLA YAMAN Telif Hakkı (c) 2024 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 3 1 Kistik Fibrozisli Çocuğu Olan Ebeveynlerde Hastalık Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/31 <p>Bu çalışmada Kistik Fibrozisli (KF) çocukların ebeveynlerinin hastalık yönetimine ilişkin bilgi düzeylerinin, çocuk ve ebeveyne ait değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türdeki araştırma bir üniversite hastanesinin çocuk göğüs hastalıkları kliniğinde Kistik Fibrozis tanısı ile takip edilen çocukların ebeveynleri ile yürütülmüştür (n = 67). Veriler “Çocuk ve Ebeveyn Tanılama formu” ve “KF’te hastalık Yönetimi Bilgi Anketi” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler, Mann-Whitney-U, Kruskall Wallis ve&nbsp; Sperman Korelasyon analizi analizi kullanılmıştır. Çocuklarının yaş ortalamaları 7.66±5.15, %50.7 erkek, %11.9’u oksijen desteği alıyor ve %59.7’si yılda 1-2 kez hastanede yatarak tedavi almaktadır. KF’li çocukların bakımı %86.6 oranında anneler yürütmekte ve ebeveynlerden %68.7’si KF hakkında eğitime katılmıştır. Ebeveynlerden çocukları hastanede yılda 4 ve üzeri sayıda yatarak tedavi görenlerle (36.55±3.60), KF hakkında eğitim alanların (34.32±4.18) doğru cevap verme ortalamaları daha fazladır. Tüm grubun toplam doğru cevap ortalaması 32.92±6.55’tir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p&lt;0.05). Ebeveynlerin KF’de hastalık yönetimine ilişkin doğru yanıt sayısı KF’li çocuklarının tekrarlayan hastaneye yatışları ve KF eğitimlerine katılmaktan etkilendiği belirlenmiştir.&nbsp; Çocuk hemşirelerinin KF’ te bakım ve hastalık yönetimine ilişkin hemşirelik eğitim girişimlerinin standardize edilmesi ve eğitimleri ulaşılabilir kılmak adına sorumlulukları bulunmaktadır.</p> HATİCE DÖNMEZ SEVGİ PEKCAN GÖKÇEN ÜNAL Telif Hakkı (c) 2024 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 3 1 Depremi Yaşamış ve Yaşamamış Bireylerin Geliştirdikleri Metaforların İncelenmesi https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/30 <p>Yeryüzünde meydana gelen depremler insanlığın her zaman yüz yüze kaldığı bir gerçekliktir. Deprem önemli bir konu olarak gündemde yerini korumaktadır. Kişilerin yaşantılarında deprem kavramına yükledikleri anlamlar metaforlar aracığı ile değerlendirilmektedir. Araştırmada katılımcıların, deprem ve afet kavramlarına yönelik algılarının derinlemesine değerlendirilmesi hedeflendiği için nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi olarak olgu bilim kullanılmıştır. Bu çalışmada depremzedelerin “deprem” kavramlarına yönelik geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; katılımcıların “deprem” kavramlarına yönelik algılarının hangi metaforlarla açıklandığı, bu metaforların hangi kategoriler altında toplandığı ve herhangi bir afet yaşayanların geliştirdikleri metafor çeşitliliğinin neler olduğu sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Doğal afetler yaşamımızda hemen hemen herkesi ilgilendiren önemli bir kavramdır. Bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmak ve yeterli düzeyde afet bilincine sahip olmak bu konunun ana temasını oluşturur. Bir davranışı kazandırma ve geliştirmenin küçük yaşlarda verilen eğitimlerle daha kolay olabileceği düşünüldüğünde bireyler, küçük yaşlardan itibaren afetler konusunda bilinçlendirilmeli ve gerekli çalışmaların yapılması sağlanmalıdır.</p> TAHİR DAĞCI iBRAHİM HAKKI KAYNAK Telif Hakkı (c) 2024 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 3 1 Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Hasta Memnuniyeti Araştırması: Güneydoğu Anadolu’da Bir Kamu Hastanesi https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/28 <p>Hasta karşılama kabul ve kayıt işlemlerinin hızlı yapılması hasta memnuniyetine olumlu yansımaktadır. İyi organize edilmiş randevu sistemleri kayıt kabul işlemlerinin de iyi işlemesinde etkili olmaktadır. Çalışma Merkezi Hekim Randevu Sisteminde hasta memnuniyetini belirlemek için yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatür araştırmasıyla geliştirilen anket setiyle &nbsp;rastgele örnekleme yoluyla bir kamu hastanesinde 2022 yılı Nisan ve Mayıs ayalarında yüz yüze anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracında 6 demografik, 32 likert tipinde, ve 1 açık uçlu toplamda 39 soru bulunmaktadır. Cronbach's Alpha katsayısı a= 0,852 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılanların sağlık kuruşuna %24,9’u telefon, %7,5’i internet, %52,9’u hem internet hem telefon, %6,9’ı yakınları aracılığı ile randevu alarak, %7,3 randevu almadan geldikleri görülmüştür. Sistemden memnuniyet düzeyi %9 düşük, %17,3 orta, %74,3 yüksek olarak hesaplanmıştır. Yüksek memnuniyet düzeyine rağmen katılanların istedikleri kurum, tarih ve doktora randevu alamadıkları belirlenmiştir</p> KUBİLAY ÖZER EZGİ POLAT Telif Hakkı (c) 2024 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 3 1