Akut İshalin Tedavisine Yönelik Annelerin Bilgileri ve Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

Mothers' Knowledge and Traditional Methods for the Treatment of Acute Diarrhea


Özet Görüntüleme: 67 / PDF İndirme: 43

Yazarlar

Özet

Akut ishal, beş yaş altı ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer almaktadır. Annelerin bilgi eksikliği veya yanlış bilgiye sahip olması sebebiyle milyonlarca çocuk ölmektedir. Bu çalışma 1-6 yaş arasındaki çocuğu akut ishal sebebiyle hastanede tedavi gören annelerin, akut ishale yönelik bilgilerini ve uyguladıkları geleneksel yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisine akut ishal nedeni ile başvuran 202 anne oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak literatür doğrultusunda oluşturulan soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,
Mann Whitney U, Kruskal Wallis, t testi ve Anova kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen çocukların yaş ortalamasının 3,22±1,88 yıl olduğu, %51’inin kız olduğu belirlenmiştir. Annelerin yaş ortalaması 32,42±5,85 yıl, ilk gebelik yaş ortalaması 25,09±0,6 yıldır. Annelerin bilgi sorularına verdikleri doğru yanıt sayısı 35,43±7,08 (%64,41), geleneksel uygulamalara verdikleri doğru yanıt sayısı 24,26±4,86 (%65,57)
olarak belirlenmiştir. Annelerin hem bilgilerinin hem de geleneksel uygulamalarının orta düzeylerde olduğu ve bazı özelliklerden (çalışan, il merkezinde yaşayan, daha önce çocuk kaybı olmayan, daha önce ishal nedeniyle çocuk kaybı olmayan vb.) etkilendiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda annelerin bilgilerinin orta düzeyde olduğu belirlendiğinden, özellikle tespit edilen risk unsurlarında yer alan anneler olmak üzere tüm annelerin ishal ve uygulanan geleneksel yöntemler konusunda bilgilendirilmesi önerilmektedir.

Referanslar

Arabacı, Z., Yıldırım, J., Dündar, B., ve Kadam, Z., (2016). Bebeklerde Uygulanan Geleneksel Yöntemler. Çocuk ve Medeniyet, 1(1), 61-86.

Atwan, H.M.H., (2020). Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Akut Gastroenterit Vakalarının Değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya.

Baykan, Z., ve Maral, I., (2001) Ankara İli Gölbaşı İlçesinde 0-60 Aylık Çocuğu Olan Annelerin İshal Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları İle Çocukların Son İki Hafta İçindeki İshal Prevelansı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 10(3), 125-132

Beşer, A., Topçu S., Çoşkun A., Erdem N., Gelişken R. ve Özer D. (2010). Bir Yaşından Küçük Bebeğe Sahip Annelerin Geleneksel Bakım Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(3), 137-45.

Derindere Kuşçu, A., (2011) Gastroenterit Tanısıyla Yatırılan 0-3 Yaş Grubu Çocuklara Annelerin Evde Yaptıkları Uygulamalar, Bilgi ve Öz Yeterlilik Düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Ekemen, A., Zorlu, I., Açıkgöz, B., Pişkin, İ.E., ve Ayoğlu, F.N., (2020). Çocuklarda İshal Olgularının Tanımlayıcı Özellikleri. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(1), 104-112.

Energin, V.M., Ünal, E., Kaya, Ü., Baysal, T., Köksal, Y., ve Reisli, İ., (2007). Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Çocuk Hastaların Annelerinin İshal Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Selçuk Tıp Dergisi, 23(2), 69-75.

Hacıhasanoğlu Aşılar, R., ve Bekar, P., (2018). 0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Bilgi, Geleneksel İnanç ve Uygulamaları. JCP, 16(2), 1-18.

Kandemir, İ., (2019). Çocuklari İshal Tedavisi Gören Kadınların İshal Konusundaki Bilgi Düzeyleri ile

Yaptıkları Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Karadağ, F., (2008). Gebelere Lohusalık Bakımı ve Bebek Bakımı Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Kaya, S., Sesli, E., Akçam, Z., Kesbiç, H., ve Demirci, M., (2005). Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar, Türkiye Parazitolojisi Dergisi, 29(4), 229-31.

Konuklu, B., ve Koçoğlu, D., (2016). 0-3 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İshalde Bilgi ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3, 36-49.

Kurt F.Y., (2019). Sindirim Sistemi Hastalıkları. Anne ve Çocuk Sağlığı. D. Aydın, ve Y. A. Aba. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, Türkiye, 383-406.

Mengistie, B., Berhane, Y., Worku, A. (2013). Prevalence of Diarrhea and Associated Risk Factors Among Children Under-Five Years of Age in Eastern Ethiopia: A cross-sectional study. Open Journal of Preventive Medicine, 3(07), 446-453.

Polat, S., Kılınç, M., ve Çimen, S., (2018). Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi Bozuklukları. Pediatri Hemşireliği, Z. Conk, Z. Başbakkal, H. B. Yılmaz, ve B. Bolışık. Akademisyen Kitabevi, Ankara, Türkiye, 161-233

Sağlam Aksüt, R., ve Ayran, G., (2015). Erzincan İl Merkezinde 0-36 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin İshal Konusunda Bilgi ve Uygulamaların Belirlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4(2), 68-73.

Şanlıer, N., ve Aytekin F., (2004). Sıfır-Üç Yaş Grubunda Çocuğu bulunan Annelerin Beslenme ve İshal konusunda Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 81-100.

Taşkın, E., Kılıç, M., Denizmen Aygün, A., ve Kabakuş, N., (2003). Annelerin İshale Karşı Tutum ve Davranışları. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 9(5), 590-595.

Türk, G., (2015). 0-5 Yaşında İshalli Çocuğu Olan Annelerin İshal Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), (2018). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. https://hips.hacettepe.edu.tr/tr/2018_turkiye_nufus_ve_saglik_arastirmasi-55,2018 (erişim tarihi: 18.01.2022).

Uğurlu, E., Başbakkal, Z., Dayılar, H., Çoban, V., ve Ada, Z., (2013). Ödemişte Bulunan Annelerin BebekBakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi SağlıkBilimleri Dergisi, 2(3), 342-360.

Ulaş, S., Çetinkaya, A., Özmen, D., ve Çevik, K., (2012). Çocuklarda İshal Olmayı Etkileyen Etmenler ve Annelerin İshal Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 21(4), 236-43.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-28

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldız, B., & Türkmen, A. S. (2023). Akut İshalin Tedavisine Yönelik Annelerin Bilgileri ve Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler: Mothers’ Knowledge and Traditional Methods for the Treatment of Acute Diarrhea. SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X), 2(2), 121–135. Geliş tarihi gönderen https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/24

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi